Login: Hasło:
 Pomoc
  • 144 565 godzin monitorowania zmian

Jakie odliczyć VAT

Proszę o informację na temat możliwości odliczenia VAT, lub zaliczenia nieodliczonego VAT do kosztów podatkowych oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z posiedzeniami a) Rady Nadzorczej b) Zgromadzenia Wspólników. Proszę o informację w odniesieniu do następujących rodzajów wydatków: usługa gastronomiczna, konsumpcja, catering, bilety PKP powyżej 50km. lub lotnicze wynajem sali pomieszczenia, materiały biurowe, ksero, papier, artykuły spożywcze, kawa, słodycze, noclegi.

Kwestie poruszone w obu pytaniach wyjaśnia nam regulacja zamieszczona we wskazanych niżej przepisach ustawy VAT oraz ustawy uPDOP. Stąd też odpowiedź na nie kształtuje się jak niżej.

Ad. 1

W związku z opisaną sytuacją w pierwszej kolejności powiedzieć trzeba, że jedne ze wspomnianych towarów i usług są wykorzystywane na cele ściśle związane działalnością gospodarczą spółki, jakim jest obsługa zgromadzeń wspólników, a także obsługa posiedzeń rady nadzorczej. Dodać tu należy, że spółka z mocy odpowiednich przepisów Kodeksu spółek jest obowiązana zapewnić obsługę organizacyjną dla pracy swoich organów (zgromadzenia wspólników i posiedzenia rady nadzorczej), co jest niezbędne dla funkcjonowania spółki. Z tego też względu do tych towarów i usług należy zaliczyć wynajem sali (pomieszczenia), materiały biurowe, ksero, papier (dalej koszty organizacyjne).

Do drugiej kategorii towarów i usług należy zaliczyć usługi gastronomiczne, konsumpcja, catering, usługi transportowe, w związku z którymi nabywane są bilety PKP powyżej 50km lub lotnicze, artykuły spożywcze, kawa, słodycze, noclegi. Te jednak towary i usługi trudno jest uznać za niezbędne dla funkcjonowania spółki. Co najwyżej bowiem można i nich powiedzieć, że przyczyniają się one do zapewnienia pewnego poziomu komfortu i wygody dla wspólników i członków rady nadzorczej, co należy uznać za osobistą korzyść wspólników i członków rady (dalej koszty osobistych korzyści).

W kolejności w oparciu o brzmienie przepisów ustawy VAT powiedzieć trzeba, że podatnicy VAT (co do zasady) mają prawo odliczyć te kwoty podatku naliczonego, które są związane z towarami i usługami nabytymi w celu ich wykorzystania (pośrednio lub bezpośrednio) do wykonania czynności opodatkowanych. Z tego też względu nasza spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze wspomnianymi wyżej kosztami organizacyjnymi wykorzystanymi dla obsługi pracy organów spółki.

Wyjaśniając dalej powiedzieć należy, że do czynności podlegających opodatkowaniu zalicza się również przekazanie towarów lub wykorzystanie usług na cele osobiste wspólników, udziałowców, akcjonariuszy. Stąd też skoro spółka nabyła określone towary i usługi z zamiarem ich wykorzystania dla osobistej korzyści wspólników i członków rady, tym samym przysługuje jej prawo do odliczenia związanego z nimi podatku naliczonego. Prawo to jednak nie przysługuje w przypadku nabywania usług noclegowych i gastronomicznych (do usług gastronomicznych nie zalicza się cateringu).

Ad. 2

W związku z tak ukształtowanym prawem do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o przepisy ustawy uPDOP powiedzieć najpierw należy, że podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które są ponoszone bądź to w celu osiągnięcia konkretnych przychodów (koszty bezpośrednio związane z przychodami), bądź też w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (koszty pośrednio związane z przychodami, które służą do zachowania zdolności generowania przychodów). Stąd też powiedzieć trzeba, że nasza spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na obsługę zgromadzeń wspólników i posiedzeń rady nadzorczej, ponieważ praca tych organów, co do zasady, służy zarówno zachowaniu, jak i zabezpieczeniu źródła przychodów.

Do kosztów podatkowych nie można natomiast zaliczyć wydatków poniesionych dla osobistych korzyści wspólników i członków rady nadzorczej, ponieważ nie są one niezbędne dla zachowania lub zabezpieczenia źródła. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tego rodzaju wydatków nie oznacza jednak tego, że spółka nie ma prawa zaliczyć do tychże kosztów podatku naliczonego związanego z usługami noclegowymi i gastronomicznymi. Z brzmienia przepisów ustawy uPDOP wynika bowiem, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ten podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do jego odliczenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym przypadku, ponieważ spółka nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego związanego z usługami noclegowymi i gastronomicznymi. Dla porządku dodać tu trzeba, że w przepisach uPDOP nie został ustanowiony zakaz zaliczania nieodliczonego podatku naliczonego do kosztów podatkowych, który byłby związany z kwotami netto wydatków nieuznawanych za takowe koszty.

Podstawa prawna:

Art. 5; art. 7 ust. 2 pkt 1; art. 8 ust. 2, ust. 2a; art. 15 ust. 1 - 2; art. 86 ust. 1 - 2; art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - ustawa VAT.

Art. 15 ust. 1; art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a - tiret drugie ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) - ustawa uPDOP,

Ustawa Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) - Kodeks spółek.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2015-12-11

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00