Login: Hasło:
 Pomoc
  • 144 565 godzin monitorowania zmian

Kiedy należy przekazać dane w postaci jednolitego pliku kontrolnego

Czy firma, która w 2 poprzednich latach zatrudniała mniej niż 250 osób, osiągnęła obrót netto ze sprzedaży powyżej 50 mln EUR oraz suma aktywów przekroczyła 43 mln EUR jest zobowiązana do przekazywania organom podatkowym danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego od 01.07.2016?

Czy obowiązek taki ma nierezydent nie prowadzący działalności gosp., a tylko zarejestrowany w Polsce na potrzeby VAT?

Mając na uwadze brzmienie wskazanych niżej przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisu ustawy zmieniającej powiedzieć najpierw należy, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych z użyciem komputera organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. mogą zażądać od podatnika, aby tenże przekazał im całość lub część tych ksiąg oraz związanych z nimi dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (tzw jednolity plik kontrolny - JPK). Sposób tego przesyłania w drodze rozporządzenia obowiązany jest określić minister właściwy do sprawa finansów ublicznych (Minister Finansów), czego dotychczas jeszcze nie uczynił. W oparciu o wskazane przepisy ustawy uSDG dodać tu muszę, że interesująca nas firmę należy uznać za przedsiębiorcę innego niż mały lu średni. Oznacza to, że jeżeli po pierwszym lipca jakiś uprawniony organ podatkowy zażąda od naszej firmy aby przekazała mu plik JPK (oczywiście o ile Minister Finansów wyda wspomniane rozporządzenie), to takim przypadku będzie ona zobowiązana do spełnienie tego żądania.

W odniesieniu do drugiego pytania powiedzieć najpierw należy, że sam fakt zarejestrowania się zagranicznego podmiotu w Polsce dla celów rozliczania podatku VAT nie jest tożsamy z prowadzeniem przez niego działalności w Polsce, rozumianej zgodnie z przepisami uSDG. Tym nie mniej jednak nie będzie stało to na przeszkodzie aby organy podatkowe zażądały od niego przekazania jakiegoś wycinka prowadzonych przez niego ksiąg, ponieważ w rozumieniu przepisów z art. 5 Ordynacji podatkowej oraz art. 15 - 17 ustawy VAT należy uznać go za podatnika, do którego organy podatkowe mogą kierować swoje żądania.

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt 4; art. 7; art. 193a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - Ordynacja podatkowa,

Art. 29 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.) - ustawa zmieniająca,

Art. 105 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm) - uSDG,

Art. 15 - 17 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2016-04-22

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00