Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 100 godzin monitorowania zmian

Jak przekazać gospodarstwo rolne i nie korygować VAT

Rolnik zarejestrowany na VAT (na zasadach ogólnych) ma zamiar przekazać gospodarstwo rolne na syna. Rolnik korzystał z odliczenia VAT przy zakupie sprzętów rolniczych. W jaki sposób może przekazać gospodarstwo aby nie zwracać VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu likwidacji?

Mając na uwadze brzmienie wskazanych niżej przepisów ustawy VAT powiedzieć najpierw trzeba, że tychże przepisów, a także i innych przepisów tej ustawy nie stosuje się do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez podatnika VAT. Dodać tu muszę, że dla braku zastosowania tychże przepisów bez prawnego znaczenia pozostaje to, czy zbycie przedsiębiorstwa następuje za odpłatnością, czy też bezpłatnie - np. w drodze darowizny. Znaczenie ma bowiem przeniesienie władztwa ekonomicznego nad gospodarstwem na jego nabywcę.

Mając na uwadze powyższą zasadę w kolejności powiedzieć muszę, że skoro w naszym przypadku rolnik będący podatnikiem VAT zamierza przekazać gospodarstwo (całość wraz ze sprzętami i rzeczami służącymi do produkcji rolnicze), to takiej sytuacji będziemy mieli właśnie do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa. Za przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy VAT należy bowiem uznać również i gospodarstwo rolne wraz z całym jego wyposażeniem w sprzęty rolnicze.

Uzupełniając powyższe dodać muszę, że z ustawy VAT nie wynika na wprost w jakim momencie swojego bytu podatkowoprawnego VAT podatnik powinien zbyć swoje przedsiębiorstwo. Wynika z niej natomiast, że jeżeli w dniu zaprzestania działalności pozostaną nam jakieś towary (w sprzęty rolnicze to towary w rozumieniu ustawy), to w takim przypadku należy te towary opodatkować. Z tego też względu interesujące nas przekazanie gospodarstwa powinno nastąpić przed zgłoszeniem zaprzestania prowadzenia działalności (wyrejestrowanie się jako podatnik VAT).

W kontekście powyższego dodać muszę, że na nabywcę przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, który był odliczony przez poprzedniego jego posiadacza, jeżeli byłoby ono przez tegoż nabywcę wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku. Stąd też w naszym przypadku syn rolnika, który ma przejąć gospodarstwo, nie mógłby przy dostawach towarów pochodzących z upraw korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jakie przysługuje rolnikowi ryczałtowemu, bo musiałby skorygować podatek naliczony odliczony wcześniej przez ojca. Z tego też względu aby nie dokonywać korekty tenże syn musiałby zarejestrować się jako podatnik czynny VAT.

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 19; art. 6 pkt 1; art. 7; art. 14; art. 15 ust. 1 - 2; art. 29a; art. 43 ust. 1 pkt 3; art. 86 ust. 1 - 2; art. 90; art. 91 ust. 1 - 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2016-04-15

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00