Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 980 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 18-11-2017

Czy gmina może odmówić dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły

Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o oświacie, cyt.: Obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Powołany przepis jednoznacznie wskazuje, że gmina realizuje bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 21 r.ż a z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 25 r. ż. A.G.posiada orzeczenie z Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) oraz orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie o znacznym stopniu niepełnosprawności z przyczyny 04 - O i 12 - C. Z orzeczenia Zespołu wynika, że przyczyną niepełnosprawności Ani jest choroba narządu wzroku i całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm). Czy wobec powyższego Gmina nie może zapewnić A.G. bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

Gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły/ośrodka.

Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej należy do ustawowych obowiązków gminy. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek.

Z art. 17 ust. 3a wynika, że istnieją dwie formy działania gminy w zakresie wypełniania obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych. Po pierwsze, gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka. Po drugie, jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, to gmina zwraca koszty przejazdu.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie "najbliższej szkoły". Przez najbliższą szkołę rozumie się szkołę zapewniającą uczniowi realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, położoną najbliżej jego miejsca zamieszkania. Nie wyklucza to również, że najbliższą szkołą w tym rozumieniu będzie szkoła znajdująca się na terenie innej gminy, powiatu lub województwa.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 3a i 71b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943)

Iwona Romańczuk, radca prawny, redaktor INFORLEX

Data publikacji: 2017-07-10

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00