Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 980 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 18-11-2017

Jak liczyć zaliczki na podatek pracownikowi, który złożył oświadczenie, że będzie się opodatkowywał z małżonkiem

Proszę o informację, czy płatnik powinien pomniejszać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust.1b pkt 1 za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w sytuacji gdy podatnik w styczniu 2017 r.złożył płatnikowi oświadczenie na podstawie art. 32 ust.1a pkt 2., w którym stwierdził, że: za 2017 rok zamierzam opodatkować dochody łącznie z małżonkiem - przewidywane za 2017 rok moje dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej; w związku z powyższym proszę płatnika o obliczanie zaliczek w 2017 roku według stawki 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Mając na uwadze brzmienie niżej wskazanych przepisów uPDOF powiedzieć należy, że złożenie wspomnianego w opisie oświadczenia o wspólnym rozliczeniu oraz o dochodach podatnika przekraczających próg pierwszego przedziału skali podatkowej oraz o dochodach współmałżonka nieprzekraczających tego progu skutkuje tym, że zaliczki na podatek za wszystkie miesiące roku podatkowego będą opodatkowane 18% stawką podatku, bez pomniejszania jej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Płatnik, któremu takowe oświadczenie zostało złożone, pobiera 18% zaliczkę na podatek począwszy od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Oznacza to, że do miesiąca złożenia oświadczenia płatnik zmniejsza zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Stąd też w naszym przypadku zaliczka od wynagrodzenia wypłaconego powinna zostać zmniejszona o wspomnianą 1/12, a zaliczki od wynagrodzenia wpłacanego w lutym i w następnych miesiącach powinny być pobierane bez tego zmniejszenia.

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1a pkt 2, ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa upodoba.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-08-16

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00