Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 980 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 18-11-2017

Ile statutów trzeba przygotować dla publicznego zespołu szkół

Jaki powinien być kształt statutu Publicznego Zespołu Szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkolen (trzy oddziały). Będzie to jeden dokument czy dwa lub trzy?

W przedstawionej sytuacji należy przygotować trzy statuty: dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz dla Zespołu Szkół.

Przedszkola, szkoły i placówki działają na podstawie statutu, który określa najważniejsze aspekty organizacyjne danej jednostki. Pierwszy statut nadaje przedszkolu, szkole lub placówce organ prowadzący, natomiast ich zmian dokonuje rada szkoły, a w razie jej braku - rada pedagogiczna.

Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Połączenie szkół lub placówek w zespół jest najczęściej podyktowane względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie szkołami lub placówkami połączonymi w zespół. Zespół jest w takiej sytuacji traktowany jak pracodawca i posiada własny numer REGON.

Każda z jednostek wchodzących w skład Zespołu traci w pewnym stopniu samodzielność, lecz nie traci swojej odrębności. Uczeń uczęszczający do szkoły zorganizowanej w zespole szkół, uczęszcza do szkoły i kończy szkołę. Każda z jednostek wchodzących w skład zespołu powinna więc posiadać swój statut. Statut nadaje się również zespołowi - co wynika wprost z powołanego przepisu. Jednocześnie, należy dodać, że zapisy statutu zespołu mają pierwszeństwo stosowania przed zapisami statutów szkół lub placówek, które wchodzą w skład tego zespołu. Zgodnie z obowiązującym do 31 sierpnia 2017 r. - art. 62 ust. 4 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty, w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek. Nie znaczy to jednak, że statuty szkół lub placówek funkcjonujących w zespole przestają obowiązywać. Ich zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu zespołu. Jeżeli jednak sytuacja taka miałaby miejsce - wówczas decydujące znaczenie posiadają regulacje zawarte w statucie zespołu.

Analogiczny zapis ma miejsce w obowiązującym od 1 września 2017 r. art. 91 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

W przedstawionej sytuacji należy więc opracować trzy statuty - tj. dla Szkoły Podstawowej, dla Przedszkola oraz dla Zespołu Szkół.

Podstawa prawna:

art. 5f, art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943),

art. 12, art. 88 ust. 7, art. 91 ust. 1 i 6 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Magdalena Grotkiewicz - prawnik, specjalista w dziedzinie rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autor publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; redaktor prowadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"

Data publikacji: 2017-07-28

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00